You must be logged in if you want to submit translations

Username:
Password:

You are viewing Polish translations. If you want to help out and add translations or improve existing ones but you don't have an account yet, join the chat and send a message to Seacrest.

GUI autofix tab

LabelEnglishPolishTranslator
AutoFixAutoFixJay
Older translation for this English:Naprawa AutomatycznaYoshiPL
AutoFixCustomSettingsCustom settingsYoshiPL
AutoFixForOwnRipsRecommended for your own/trusted ripsYoshiPL
AutoFixForUntrustedRipsFor untrusted ripsYoshiPL
AutoFixL0Level 0 - Do not AutoFixJay
Older translation for this English:Poziom 0 - Nie Naprawiaj AutomatycznieYoshiPL
AutoFixL1Level 1 - AutoFix if stealth failsJay
Older translation for this English:Poziom 1 - Napraw Automatycznie jeżeli Stealth zawiódłYoshiPL
AutoFixL2Level 2 - AutoFix if stealth is uncertain and fails verificationJay
Older translation for this English:Poziom 2 - Napraw Automatycznie jeżeli Stealth jest niepewny i nie przechodzi weryfikacjiYoshiPL
AutoFixL3Level 3 - AutoFix if stealth passes but fails verificationJay
Older translation for this English:Poziom 3 - Napraw Automatycznie jeżeli Stealth jest zatwierdzony ale nie przechodzi weryfikacjiYoshiPL
AutoFixTextAutoFix Threshold:Jay
Older translation for this English:Poziom Naprawy AutomatycznejYoshiPL
AutoFixTipChoose the threshold at which abgx360 will attempt to find verified stealth files and automatically patch them if found. Level 1 or 2 is recommended for your own rips and Level 3 is recommended for someone else's rips that you don't fully trust.Jay
Older translation for this English:Wybierz poziom Auto-Naprawy której program abgx360 spróbuje użyć do znalezienia zweryfikowanych plików Stealth i automatycznie je zaktualizuje. Zaleca się użycie Poziomu 1 i 2 dla własnych kopii, a Poziomu 3 dla kopii wykonanych przez inne osoby, które nie są w pełni potwierdzone.YoshiPL
FixDRTFix SS v1 Challenge/Response table if data is invalidJay
Older translation for this English:Napraw tabele SS v1 Wyzwanie/Odpowiedź jeżeli dane są nieważneYoshiPL
FixDRTTipabgx360 decrypts the host's CCRT (Crypted Challenge Response Table) and combines it with the drive's deobfuscated table in order to validate or invalidate the data stored in an additional table used by hacked firmwares to replay responses to challenges issued by the host. Some invalid conditions can't or shouldn't be fixed, but enabling this option will fix the most common conditions like missing C/R data caused by old buggy ripping firmwares or worn out drives. This data is always checked whether this option is enabled or not and an error message will appear if any data is missing or invalid. This option applies to SS v1 only and has no effect on other SS versions.Jay
Older translation for this English:abgx360 dekoduje tabele CCRT (Crypted Challenge Response Table) hosta i łączy ją z uproszczoną tabelą napędu tak, aby zatwierdzić lub unieważnić dane zawarte w dodatkowej tabeli używanej przez zmodyfikowane oprogramowanie napędu (ang. firmware), aby odtworzyć odpowiedzi na wywołania wysłane przez hosta. Pewne nieprawidłowe dane nie mogą, bądź nie powinny być naprawione, ale włączenie tej opcji naprawi najczęstsze błędy, takie jak np. brakujące dane C/R, spowodowane przez wadliwe oprogramowanie do zgrywania lub zużyte napędy optyczne. Dane te są zawsze sprawdzane, niezależnie czy opcja ta jest włączona czy nie, a komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli jakichś danych brakuje, bądź są błędne. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.Jay
Older translation for this English:abgx360 dekoduje tabele CCRT (Crypted Challenge Response Table) Hosta i łączy ją z uproszczoną tabelą napędu tak, aby zatwierdzić lub unieważnić dane zawarte w dodatkowej tabeli używanej przez złamane (zhackowane) oprogramowanie napędu (FW) aby odtworzyć odpowiedźi na wyzwania wysłane przez Hosta. Pewne nieważne/nieprawidłowe dane nie mogą lub nie powinny być naprawione,ale włączanie tych funkcji naprawi najpowszechniejsze sytuacje jak np. brakujące dane C/R, spowodowane przez stare wadliwe oprogramowanie (FW) do zgrywania lub zużyte napędy optyczne. Dane te są zawsze sprawdzane, niezależnie czy opcja ta jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli dane są wybrakowane lub błędne. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.Seacrest
Older translation for this English:abgx360 dekoduje tabele CCRT (Crypted Challenge Response Table) Hosta i łączy ją z uproszczoną tabelą napędu tak, aby zatwierdzić lub unieważnić dane zawarte w dodatkowej tabeli używanej przez złamane (zhackowane) oprogramowanie napędu (FW) aby odtworzyć odpowiedźi na wyzwania wysłane przez Hosta. Pewne nieważne/nieprawidłowe dane nie mogą lub nie powinny być naprawione,ale włączanie tych funkcji naprawi najpowszechniejsze sytuacje jak np. brakujące dane C/R, spowodowane przez stare
wadliwe oprogramowanie (FW) do zgrywania lub zużyte napędy optyczne. Dane te są zawsze sprawdzane, niezależnie czy opcja ta jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli dane są wybrakowane lub błędne. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.
YoshiPL
Older translation for this English:abgx360 dekoduje tabele CCRT (Crypted Challenge Response Table) Hosta i łączy ją z uproszczoną tabelą napędu tak, aby zatwierdzić lub unieważnić dane zawarte w dodatkowej tabeli używanej przez złamane (zhackowane) oprogramowanie napędu (FW) aby odtworzyć odpowiedźi na wyzwania wysłane przez Hosta. Pewne nieważne/nieprawidłowe warunki nie mogą lub nie powinny być naprawione,ale włączanie tych funkcji naprawi najpowszechniejsze sytuacje jak np. brakujące dane C/R, spowodowane przez stare
wadliwe oprogramowanie (FW) do zgrywania lub zużyte napędy optyczne. Dane te są zawsze sprawdzane, niezależnie czy opcja ta jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli dane są wybrakowane lub błędne. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.
YoshiPL
FixSSv1AnglesAdjust SS v1 angles that deviate from the CCRT by more than:Jay
Older translation for this English:Popraw kąty SS v1 których odchylenie od CCRT różni się o więcej niż:YoshiPL
FixSSv1AnglesTipEnabling this option will adjust the replay angles for Challenge Types 24 and 25 (Response Types 7 and 5) back to their CCRT targets if they deviate more than X% (default = 5%). See "Angle Deviation and You" under the Quickstart tab for more on this. Deviation is always checked whether this option is enabled or not and a warning message will appear if any angle deviates more than 5%. This option applies to an SS v1 only and has no effect on other SS versions.Jay
Older translation for this English:Włączenie tej funkcji skoryguje kąty odpowiedzi dla Typów Wyzwań 24 i 25 (Typy Odpowiedzi 7 i 5) zgodnie z ich tabelą wzorców CCRT jeżeli odchylenie wynosi więcej niż X% (domyślnie = 50%). Zobacz sekcję "Odchylenie Kątów" w zakładce Szybki Start aby dowiedzieć się więcej. Odchylenie jest zawsze sprawdzane niezależnie od tego czy ta opcja jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie wyświetlony jeżeli odchylenie jakiekolwiek kąta wyniesie więcej niż 5%. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.Seacrest
Older translation for this English:Włączenie tej funkcji skoryguje kąty odpowiedzi dla Typów Wyzwań 24 i 25 (Typy Odpowiedzi 7 i 5) zgodnie z ich tabelą wzorców CCRT jeżeli odchylenie wynosi więcej niż X% (domyślnie = 50%). Zobacz sekcję "Odchylenie Kątów" w zakładce Szybki Start aby dowiedzieć się więcej. Odchylenie jest zawsze sprawdzane niezależnie od tego czy ta opcja jest włączona czy nie, i komunikat błędu zostanie
wyświetlony jeżeli odchylenie jakiekolwiek kąta wyniesie więcej niż 5%. Opcja ta dotyczy tylko SS v1 i nie ma żadnego wpływu na inne wersje SS.
YoshiPL
ReplaceSSv1Replace an SS v1 with an SS v2 if availableJay
Older translation for this English:Zamień SS v1 na SS v2 gdy dostępnyYoshiPL
ReplaceSSv2Replace an SS v2 if the angles are different from the database SS v2Jay
Older translation for this English:Zamień SS v2 jeżeli wartości stopni w bazie danych SS v2 są różneYoshiPL
WarnSSv2AnglesAlert me if SS v2 angles deviate from the CCRT by more than:Jay
Older translation for this English:Powiadam mnie gdy odchylenie kątów SS v2 różni się od CCRT o więcej niż:YoshiPL

GUI errors

LabelEnglishPolishTranslator
abgx360GUIErrorabgx360 GUI ERRORJay
Older translation for this English:abgx360 BŁĄD GUIYoshiPL

GUI file dialogs

LabelEnglishPolishTranslator
ChooseADirectoryChoose a directoryJay
Older translation for this English:Wybierz lokacjęYoshiPL
ChooseAFileChoose a fileYoshiPL
SaveAsSave asYoshiPL

GUI input panel

LabelEnglishPolishTranslator
BurnedDVDBurned DVDJay
Older translation for this English:Nagrane DVDYoshiPL
DefaultSpeedDefaultJay
Older translation for this English:DomyślneYoshiPL
DirectoryDirectoryYoshiPL
FilesFile(s)YoshiPL
InputInputJay
Older translation for this English:WejścieYoshiPL
MatchOnlyMatch Only:Jay
Older translation for this English:Tylko porównaj:YoshiPL
MatchOnlyButtonSelect...YoshiPL
OpenButtonTTipDirectoryOpen DirectoryYoshiPL
OpenButtonTTipFilesOpen File(s)YoshiPL
SetSpeedSet Speed:Jay
Older translation for this English:Ustaw PrędkośćYoshiPL
WriteDisableDisable WritesJay
Older translation for this English:Wyłącz nagrywanieYoshiPL

GUI iso browser

LabelEnglishPolishTranslator
IB_AttrbAttrbYoshiPL
IB_ContextMenu_Extract&ExtractYoshiPL
IB_ContextMenu_ExtractAllExtract &all in ISOYoshiPL
IB_ContextMenu_ExtractAllExceptExtract &all in ISO except for $SystemUpdate folderJay
Older translation for this English:Wypakuj &wszystko z ISO poza folderem $SystemUpdateYoshiPL
IB_ContextMenu_View&ViewYoshiPL
IB_ExtractingExtractingYoshiPL
IB_Menu_ExcludeSystemUpdate&Don't extract $SystemUpdate folder when extracting all in ISOYoshiPL
IB_Menu_File&FileYoshiPL
IB_Menu_OpenBurnedDVDOpen &Burned DVDJay
Older translation for this English:Otwórz &nagrane DVDYoshiPL
IB_Menu_OpenISOFile&Open ISO File...YoshiPL
IB_Menu_Options&OptionsYoshiPL
IB_Menu_ReopenISOFile&Reopen ISO FileJay
Older translation for this English:&Otwórz powtórnie plik ISOYoshiPL
IB_NameNameYoshiPL
IB_ParsingFilesystemParsing Filesystem...Jay
Older translation for this English:Dzielenie plików systemu...YoshiPL
IB_SectorSectorYoshiPL
IB_SizeSizeYoshiPL
IB_Titleabgx360 ISO Filesystem Browser/ExtractorJay
Older translation for this English:abgx360 ISO Przeglądarka/Archiwizer systemu plikówYoshiPL
IB_TotalBytesUsedTotal Bytes Used:YoshiPL
IB_TotalFilesTotal Files:YoshiPL
IB_TotalFoldersTotal Folders:YoshiPL
IB_TreeContextMenu_CollapseAll&Collapse AllYoshiPL
IB_TreeContextMenu_ExpandAll&Expand AllJay
Older translation for this English:&Rozwiń wszystkoYoshiPL

GUI manual patch/extract tab

LabelEnglishPolishTranslator
ClobberOverwrite these files without promptingJay
Older translation for this English:Nadpisz te pliki bez zapytaniaYoshiPL
ExtractDMIExtract DMIYoshiPL
ExtractPFIExtract PFIYoshiPL
ExtractSSExtract SSYoshiPL
ExtractVideoExtract VideoYoshiPL
ManuallyPatchOrExtractFilesManually Patch or Extract FilesYoshiPL
PatchDMIPatch DMIYoshiPL
PatchIfInvalidPatch even if these files are invalidJay
Older translation for this English:Napraw nawet gdy te pliki są nie ważneYoshiPL
PatchIfStealthPassesPatch even if stealth passesJay
Older translation for this English:Napraw nawet gdy Stealth jest zatwierdzonyYoshiPL
PatchIfStealthPassesTipThe default behavior is to patch only if stealth fails and isn't AutoFixed, or stealth is uncertain and isn't verified/AutoFixedJay
Older translation for this English:Domyślną czynnością jest naprawa tylko gdy Stealth zawiódł i nie jest Naprawiony Automatycznie lub gdy Stealth jest niepewny i nie jest zweryfikowany/Automatycznie NaprawionyYoshiPL
PatchIfVerifiedPatch even if verification passesJay
Older translation for this English:Napraw nawet gdy weryfikacja jest zatwierdzonaYoshiPL
PatchPFIPatch PFIYoshiPL
PatchSSPatch SSYoshiPL
PatchVideoPatch VideoYoshiPL

GUI menu bar

LabelEnglishPolishTranslator
Menu_abgx360net&http://abgx360.netYoshiPL
Menu_abgx360net_statusGo to the official home of abgx360 to get the latest news and updates or join the chat for help.Jay
Older translation for this English:Przejdź do oficjalnej strony abgx360 aby dowiedzieć się o najnowszych informacjach i aktualizacjach lub dołączyć do chatu jeśli szukasz pomocy.YoshiPL
Menu_About&AboutYoshiPL
Menu_About_statusAbout abgx360 GUIJay
Older translation for this English:O interfejsie graficznym abgx360 (GUI)YoshiPL
Menu_ClearHistory&Clear HistoryJay
Older translation for this English:&Wyczyść HistorieYoshiPL
Menu_DeleteSettings&Delete Settings...YoshiPL
Menu_DeleteSettings_statusDelete saved settingsJay
Older translation for this English:usuń zapisane ustawieniaYoshiPL
Menu_Donate&DonateYoshiPL
Older translation for this English:&PodarujYoshiPL
Menu_ExitE&xitJay
Older translation for this English:WyjścieJay
Older translation for this English:&WyjcieYoshiPL
Menu_Exit_statusQuit abgx360 GUIJay
Older translation for this English:Wyjdź z programu abgx360 GUIYoshiPL
Menu_File&FileYoshiPL
Older translation for this English:PlikJay
Older translation for this English:&PlikYoshiPL
Menu_Help&HelpYoshiPL
Older translation for this English:PomocJay
Older translation for this English:&PomocYoshiPL
Menu_IsoFilesystemBrowserISO Filesystem &Browser/Extractor...Jay
Older translation for this English:ISO Przeglądarka/Archiwizer systemu plików...YoshiPL
Menu_Language&LanguageYoshiPL
Menu_LoadSettings&Load Settings...Jay
Older translation for this English:&Wgraj ustawienia...YoshiPL
Menu_LoadSettings_statusLoad saved settingsJay
Older translation for this English:Wgraj zapisane ustawieniaYoshiPL
Menu_MakeADonation&Help support abgx360 development!Jay
Older translation for this English:&Pomóż przy rozwijaniu programu abgx360YoshiPL
Menu_MakeADonation_statusMake a donationYoshiPL
Menu_OpenInput&Open Input...YoshiPL
Menu_ReopenDirectoryR&eopen DirectoryJay
Older translation for this English:P&owtórnie otwórz lokacjeYoshiPL
Menu_ReopenFiles&Reopen File(s)Jay
Older translation for this English:&Powtórnie otwórz plik(i)YoshiPL
Menu_SaveSettings&Save Settings...Jay
Older translation for this English:&Zapisz Ustawienia...YoshiPL
Menu_SaveSettings_statusSave current settingsJay
Older translation for this English:Zapisz aktywne ustawieniaYoshiPL
Menu_Tools&ToolsYoshiPL
Menu_WhereImagesWhere is my &Images folder...Jay
Older translation for this English:Gdzie jest mój folder z &Obrazami...YoshiPL
Menu_WhereImages_statusFind out where your Images are stored and automatically open the folder if you want.Jay
Older translation for this English:Dowiedz się, gdzie są przechowywane Twoje Obrazy, automatycznie otwierając ich katalog.Jay
Older translation for this English:// Explaining grammar to avoid further confusion
'twojej' piszemy mała literą. 'Twojej' dużą literą używamy tylko w zwrotach grzecznościowych, np. pisząc list, bądź pisząc z żywym użytkownikiem, nigdy nie używamy zaś w piśmie trwałym, takim jak to, gdzie odbiorca nie jest nam bliżej znany.
A jak już 'poprawiasz' coś to unikaj podwójnych spacji, z góry dzięki.
Jay
Older translation for this English:Dowiedz się, gdzie są przechowywane Twoje Obrazy, automatycznie otwierając ich katalog.YoshiPL
Older translation for this English:Dowiedz się, gdzie są przechowywane twoje Obrazy, automatycznie otwierając ich katalog.Jay
Older translation for this English:Sprawdź gdzie są przechowywane Twoje Obrazy gier i automatycznie otwórz ten folder.YoshiPL
Menu_WhereStealthFilesWhere is my Stealth&Files folder...Jay
Older translation for this English:Gdzie jest mój folder z &plikami Stealth...YoshiPL
Menu_WhereStealthFiles_statusFind out where your StealthFiles are stored and automatically open the folder if you want.Jay
Older translation for this English:Sprawdź gdzie są przechowywane Twoje pliki Stealth i automatycznie otwórz ten folder.YoshiPL

GUI misc tab

LabelEnglishPolishTranslator
EmbedImagesEmbed them in HTMLJay
Older translation for this English:Załącz/osadź je w HTMLYoshiPL
EnglishEnglishYoshiPL
ExtractImagesAlwaysExtract images alwaysJay
Older translation for this English:Zawsze wypakuj obrazyYoshiPL
ExtractImagesHTMLExtract images when using HTML outputJay
Older translation for this English:Wypakuj obrazy używając HTMLYoshiPL
ExtractImagesNeverDon't extract imagesYoshiPL
ExtraOptionsTextAdd extra command line options here (for advanced users only):Jay
Older translation for this English:Dodaj tutaj dodatkową linie komend opcji (tylko dla zaawansowanych użytkowników):YoshiPL
FrenchFrenchYoshiPL
GermanGermanYoshiPL
ImagesTipThis refers to the game icon, achievement icons and gamer pictures located within the Xex title resource. Images are extracted to your "Images" folder (Press Ctrl+I to find it) with filename "Title ID-Image ID.png" (the Title ID will always be displayed when extracting images so that you can find them easily; also note that the game icon will always be Image ID 00008000). Images are only displayed by abgx360 when using HTML output, but you can choose to extract them always if you're using them for your own purpose. Note that not every Xex has a title resource (most bonus discs don't) and therefore images (as well as various strings and achievements) are not always available.

You can optionally choose to embed them in the HTML source code as data URIs for better portability (when using HTML output), otherwise the HTML source will contain absolute links to the images in your local "Images" folder.
Jay
Older translation for this English:Opcja ta odnosi się do ikony gry, ikon Osiągnięć i Obrazków gracza zlokalizowanym w zasobach tytułu pliku Xex. Obrazy gier są wypakowywane do Twojego folderu "Obrazy" (wciśnij Ctrl+I aby go wyświetlić) z tytułem pliku "Tytuł ID-Obraz ID.png"
(Tytuł ID będzie zawsze wyświetlony podczas wypakowywania Obrazów gier, tak aby można było je łatwiej znaleźć; pamiętaj także, że ikona gry zawsze będzie miała wzór: Obraz ID 00008000). Obrazy gier będą wyświetlane przez program abgx360 tylko w formacie HTML, ale można zawsze je wypakowywać jeśli używasz ich dla własnych potrzeb. Pamiętaj, że każdy plik Xex ma zasoby tytułu (większość dysków bonusowych ich nie ma) dlatego też Obrazy gier (jak również serie danych i Osiągnięcia) nie są zawsze dostępne.

Opcjonalnie, możesz wybrać aby wbudować je w kod źródłowy HTML jako dane URI dla lepszej kompatybilności (używając formatu HTML) w innym razie źródłowy plik HTML będzie zawierał całkowite odnośniki do obrazów gier zachowanych w folderze lokalnym "Obrazy gier"

WIP - SOME EDITING NEEDED.
YoshiPL
ItalianItalianYoshiPL
JapaneseJapaneseYoshiPL
KoreanKoreanYoshiPL
MiscMiscYoshiPL
MyRegionYour console's region code:Jay
Older translation for this English:Kod regionu Twojej konsoliYoshiPL
MyRegionButtonSelect...YoshiPL
MyRegionTipOptionally enter your console's region so abgx360 can display your game's region code in the appropriate color. If a game won't work on your console, the region code will be displayed in red so you won't overlook it and accidentally burn it. You can select multiple regions if you have multiple consoles.Jay
Older translation for this English:// Explaining grammar to avoid further confusion
'twojej' piszemy mała literą. 'Twojej' dużą literą używamy tylko w zwrotach grzecznościowych, np. pisząc list, bądź pisząc z żywym użytkownikiem, nigdy nie używamy zaś w piśmie trwałym, takim jak to, gdzie odbiorca nie jest nam bliżej znany.
Jay
Older translation for this English:Opcjonalnie, możesz wpisać kod regionu swojej konsoli aby abgx360 mógł wyświetlić kod regionu gry w odpowiednim kolorze. Jeśli dana gra nie zadziała na Twojej konsoli, kod regionu będzie wyświetlony na czerwono, żebyś tego nie przeoczył i przypadkowo jej nie nagrał. Możesz wybrać kilka regionów, jeśli posiadasz kilka konsol.YoshiPL
Older translation for this English:Opcjonalnie, możeśż wpisać kod regionu swojej konsoli aby abgx360 mógł wyświetlić kod regionu gry w odpowiednim kolorze. Jeśli dana gra nie zadziała na twojej konsoli, kod regionu będzie wyświetlony na czerwono, żebyś tego nie przeoczył i przypadkowo jej nie nagrał. Możesz wybrać kilka regionów, jeśli posiadasz kilka konsol.Jay
Older translation for this English:Opcjonalnie wpisz kod regionu swojej konsoli aby abgx360 wyświetlił kod regionu Twojej gry w odpowiednim kolorze. Jeżeli gra nie będzie funkcjonować na Twojej konsoli, kod regionu będzie wyświetlony na czerwono po to abyś tego nie przeoczył i jej przypadkowo nie nagrał. Jeśli masz wiele konsol, możesz wybrać wiele regionów.Seacrest
Older translation for this English:Opcjonalnie wpisz kod regionu swojej konsoli aby abgx360 wyświetlił kod regionu Twojej gry w odpowiednim kolorze.
Jeżeli gra nie będzie funkcjonować na Twojej konsoli, kod regionu będzie wyświetlony na czerwono po to abyś tego nie przeoczył i jej przypadkowo nie nagrał. Jeśli masz wiele konsol, możesz wybrać wiele regionów.
YoshiPL
PolishPolishYoshiPL
Older translation for this English:polskiSeacrest
PortuguesePortugueseYoshiPL
PreferredLangTextPreferred Dashboard Language:YoshiPL
PreferredLangTipThis will be the preferred language used when abgx360 displays strings from the Xex title resource such as the game description, achievements, avatar awards, etc. Languages that rely heavily on unicode characters are best viewed using HTML output. If the game does not support your preferred language, abgx360 will use the English language strings. Set the Verbosity Level under the Options tab to High if you want to see which languages are supported by an Xex.Jay
Older translation for this English:Opcja ta dotyczy preferowanego języka w którym abgx360 wyświetla serie danych z zasobu tytułu pliku Xex takich jak opis gry, osiągnięcia, nagrody Awatara, itp. Języki które są mocno zależne od znaków Unicode są najlepiej wyświetlane używając HTML. Jeżeli dana gra nie obsługuje Twojego preferowanego języka, program abgx360 użyje serii danych w języku angielskim. Ustaw Poziom Przejrzystości na Wysoki w zakładce Opcje jeżeli chcesz sprawdzić które języki są obsługiwane przez Xex.YoshiPL
RussianRussianYoshiPL
SimplifiedChineseSimplified ChineseYoshiPL
SpanishSpanishYoshiPL
TraditionalChineseTraditional ChineseYoshiPL
XexImagesTextImages:YoshiPL

GUI options tab

LabelEnglishPolishTranslator
CheckCorruptionCheck Game Partition CRC alwaysJay
Older English:Check for AnyDVD style game data corruptionPoszukaj uszkodzenia danych typu AnyDVDJay
Older translation for this English:Sprawdź AnyDVD - uszkodzenie danych plików gryYoshiPL
CheckCorruptionTipChecks the game data CRC even if a verified ini was not found. This means that abgx360 will always search for the obvious signs of AnyDVD style corruption, but note that in order for other types of corruption to be detected (for example: single bit errors commonly caused by an unstable computer system), a verified ini must be found.Jay
Older English:Searches game data sectors for video files inserted by AnyDVD or any other application that does on-the-fly DVD copy protection removal. This check is performed automatically whenever the game CRC is checked so the only purpose of this option is to cause a game CRC check if nothing else did. See "What is AnyDVD style corruption" under the Quickstart tab for more info on game data corruption.Przeszukuje, w sektorach danych, plików wideo wstawionych przez program AnyDVD, bądź inne aplikacje, które usuwają zabezpieczenia podczas zgrywania zawartości płyty DVD w locie. Test ten wykonywany jest automatycznie, kiedy sprawdzana jest suma kontrolna gry, więc jedyną funkcją tej opcji jest uruchomienie sprawdzania sumy kontrolnej, jeśli nic innego jej nie uruchomiło. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o uszkodzeniach danych gry, zobacz dział "Co to jest uszkodzenie danych typu AnyDVD" w zakładce Szybki StartJay
Older translation for this English:Przeszukuje w sektorach danych gry pliki video załączone przez AnyDVD lub inną aplikację która "w locie" usuwa zabezpieczenia przed kopiowaniem płyty DVD. Test ten jest wykonywany automatycznie, podczas sprawdzania potencjalnych błędów CRC gry
i jego jedynym zadaniem jest wywołanie testu CRC jeżeli wcześniej nie był przeprowadzony. Zobacz sekcję "Co to są błędy danych CRC" w zakładce Szybki Start aby uzyskać więcej informacji o błędach danych gry.
YoshiPL
CheckDVDFileCheck/Create .dvd fileYoshiPL
CheckDVDFileTipChecks that your ISO has a matching .dvd file with the correct layerbreak and iso filename and corrects it if not. If the .dvd file does not exist, it is created.Jay
Older translation for this English:Sprawdza czy plik ISO ma zgodny plik .dvd z poprawną wartością Layerbreak i nazwą pliku ISO i poprawia jeżeli jest błędny. Jeżeli plik .dvd nie istnieje, zostanie utworzony.YoshiPL
CheckForUpdatesTip"Check for updates" will check for updates to abgx360.dat, which contains things like the latest version available and the most current PFI/Video waves. Disabling this option is not recommended because you won't be notified when a new version of abgx360 is available and abgx360 might not be using the latest list of PFI/Video waves, among other important things.

The "Include the CSV" option will check for updates to GameNameLookup.csv, which is used to look up the full verbose game name entered in the online database. This isn't really necessary since abgx360 can retrieve the game name directly from the default.xex, but you may still find it useful when the Xex's game name is heavily abbreviated (developers can only use a maximum of 22 characters) or there's no title resource present, or maybe you're just checking SS/DMI files and would like to know which game they're from.
Jay
CheckGameCRCWhenNeededCheck Game Partition CRC when neededJay
Older translation for this English:Sprawdź partycje gry CRC gdy potrzebaYoshiPL
CheckVideoPaddingCheck/Fix Video paddingJay
Older translation for this English:Sprawdź/Napraw podbicie partycji videoJay
Older translation for this English:Sprawdź/Napraw podbicie videoYoshiPL
CheckVideoPaddingTipChecks that Video partitions are zero padded and pads them with zeros if not. This does not affect stealth and is most definitely a waste of time because whatever data is in the padding area is not even visible to the Xbox 360 host. So it doesn't matter if you enable this option or not, but you'll save some time if you leave it disabled. This should not be confused with the random padding check which is always performed on the game partition; that data IS visible to the Xbox 360 host and an ISO without random padding in the game partition will probably not even boot.Jay
Older translation for this English:Sprawdza, czy partycje Video są wypełnione, wypełniając je zerami, jeśli nie były wypełnione wcześniej. Opcja ta nie ma wpływu na stealth i jest zdecydowanie stratą czasu, ponieważ konsola Xbox 360 nie widzi, czy dane są wypełnione czy nie. Nie ważny, czy zaznaczysz tą opcję, czy nie, ale zostawiając ją wyłączoną zaoszczędzisz trochę czasu. Nie można mylić tej opcji z funkcją sprawdzania losowego wypełnienia partycji, która to funkcja jest zawsze wykonywana na partycji z danymi, jako że te dane SĄ widoczne dla konsoli Xbox 360, a pliku ISO bez losowego wypełnienia w partycji danych prawdopodobnie w ogóle nie uruchomimy na konsoli.YoshiPL
Older translation for this English:Sprawdza, czy partycje Video sa wypełnione, wypełniając je zerami, jeśli nie były wypełnione wcześniej. Opcja ta nie ma wpływu na stealth i jest zdecydowanie stratą czasu, ponieważ konsola Xbox 360 nie widzi, czy dane są wypełnione czy nie. Nie ważny, czy zaznaczysz tą opcję, czy nie, ale zostawiając ją wyłączoną zaoszczędzisz trochę czasu. Nie można mylić tej opcji z funkcją sprawdzania losowego wypełnienia partycji, która to funkcja jest zawsze wykonywana na partycji z danymi, jako że te dane SĄ widoczne dla konsoli Xbox 360, a pliku ISO bez losowego wypełnienia w partycji danych prawdopodobnie w ogóle nie uruchomimy na konsoli.Jay
CSVUpdateInclude the CSVJay
Older translation for this English:"Załącz plik CSV"Jay
Older translation for this English:Załącz CSVYoshiPL
DisplayFilesystemDisplay ISO FilesystemYoshiPL
GameCRCTipChecks the game data CRC if a verified ini is found to make sure that your game data isn't corrupt. Disabling this option is not recommended unless you're one of those cheating douchebags who intentionally modifies game data.Jay
Older English:Checks the game data CRC if a verified ini is found to make sure that your game data isn't corrupt. Disabling this option is not recommended. If you want the game CRC to be checked always, you should also enable the option "Check for AnyDVD style game data corruption", which will cause a game CRC check if nothing else did and will search for the obvious signs of AnyDVD style corruption. This is the only good reason why you'd want to check the game CRC always, but note that in order for other types of corruption to be detected (for example: single bit errors commonly caused by unstable CPU/RAM), a verified ini must be found.Sprawdza, czy suma kontrolna danych gry zgadza się z tą, zawartą w zweryfikowanym pliku .ini, żeby upewnić się, że dane nie są uszkodzone. Jeśli chcesz, żeby zawsze sprawdzać sumę kontrolną danych gry, powinieneś zaznaczyć opcję "Poszukaj uszkodzenia danych typu AnyDVD", która wykona test sumy kontrolnej danych gry w celu wyszukania uszkodzeń typu AnyDVD, jeśli żaden inny proces nie zrobił tego wcześniej. Jest to jedyny dobry powód, dla którego powinieneś skorzystać z tej opcji, ale pamiętaj, że aby wykryć błędy innego typu (na przykład, błędy poszczególnych bitów, spowodowane wadliwym procesorem/pamięcią RAM), program musi znaleźć zweryfikowany plik .ini.Jay
HideSecretAchievementsHide secret onesYoshiPL
Older translation for this English:Nie pokazuj ukrytych osiągnięćJay
Older translation for this English:Ukryj tajne osiągnięciablk26
HighHighblk26
LowLowblk26
MediumMediumblk26
OnlineUpdateCheck for updatesblk26
OptionsOptionsblk26
ProtectedOptionsImportant options protectedJay
Older translation for this English:Ważne funkcje zabezpieczoneYoshiPL
RecurseSubdirsRecurse subdirectories when using Directory InputJay
Older translation for this English:Zmień podkatalogi podczas używania Katalogu WejściowegoYoshiPL
ShowAchievementsShow Achievementsblk26
ShowAvatarAwardsShow Avatar AwardsJay
Older translation for this English:Pokaż nagrody awatarablk26
StayOfflineDisable all online functions of abgx360Jay
Older English:Disable all online functionsWyłącz wszystkie funkcje siecioweJay
Older translation for this English:Wyłącz wszystkie funkcje onlineblk26
StealthCheckCheck StealthJay
Older translation for this English:Sprawdź Stealthblk26
StealthCheckTipChecks that your game appears to have a valid SS (which is required for it to boot on ANY firmware) and appears to have valid stealth files which match the Xex.Jay
Older translation for this English:Sprawdź czy gra posiada poprawny SS (wymagany by uruchomić grę na jakimkolwiek Firmware) oraz czy posiada poprawne pliki Stealth pasujące do Xex owej gryblk26
UnprotectedOptionsImportant options unprotectedJay
Older translation for this English:Ważne funkcje niezabezpieczoneYoshiPL
UseColorsUse colorsblk26
VerbosityTextVerbosity Level:Jay
Older translation for this English:Poziom przejrzystościYoshiPL
VerifyVerify if Stealth passesJay
Older translation for this English:Weryfikuj gdy Stealth jest zatwierdzonyYoshiPL
VerifyTipVerifies that your SS, stealth files and game data match a verified retail rip in the abgx360 online database. (Do not confuse this with the abgx.net database; that's just a database of scene releases and has nothing to do with verification.) In order for a rip to become verified in the abgx360 database there must be two different uploads from rips which match in every way except for the RawSS CRC (which changes almost every time you rip a disc due to angle deviation). Verification will fail if no one has uploaded rips which share your SS/DMI combination (which changes for discs pressed on different equipment and from different masters). It shouldn't worry you if verification fails on your own rip; in that case you should be fine as long as stealth passes, your system is stable and you don't have AnyDVD or a similar app installed. However, if you're checking someone else's rip that you don't fully trust then it's recommended to set AutoFix to Level 3 (Use recommended settings "For untrusted rips" under the AutoFix tab), and if verification fails, abgx360 will attempt to find a new set of verified stealth files that match your Xex (and automatically patch them if found).Jay
Older translation for this English:chyba już mogę...czas poprawiac...
blk26
Older translation for this English:kurwa nie moge tlumaczycblk26

GUI output panel

LabelEnglishPolishTranslator
CLIWindowCLI Windowblk26
HTMLFileHTML Fileblk26
MaximizeMaximize itJay
Older translation for this English:maksymalizujYoshiPL
Older translation for this English:maxymalizujblk26
OpenFileWhenDoneOpen file when doneJay
Older translation for this English:Otwórz plik po skończeniuJay
Older translation for this English:Otwórz plik gdy zrobioneblk26
ProgramOutputProgram Outputblk26
SaveButtonToolTipChoose the file where program output will be savedblk26
TerminalFontUse Terminal font charactersblk26
TextFileText Fileblk26

GUI quickstart tab

LabelEnglishPolishTranslator
QuickstartQuickstartYoshiPL
Older translation for this English:Szybki StartJay
Older translation for this English:Szybki startYoshiPL

GUI rebuilding tab

LabelEnglishPolishTranslator
ChooseTheMethodChoose the method for rebuilding an ISO if it's missing space for a video partition.Jay
Older translation for this English:Wybierz metodę naprawiania obrazu ISO gdy ten nie posiada miejsca na partycję videoblk26
KeepOriginalISODon't delete the original ISO after rebuildingJay
Older translation for this English:Nie usuwaj oryginalnego obrazu ISO po naprawieniublk26
NoRebuildDon't rebuildblk26
RebuildDefaultDefault MethodJay
Older translation for this English:Domyślna metodablk26
RebuildDefaultTipRequires 7 to 7.5 GB free space on the partition your ISO is located.Jay
Older translation for this English:Wymaga od 7 do 7,5 GB wolnej przestrzeni na dysku z obrazem ISOblk26
RebuildingRebuildingblk26
RebuildLowSpaceLow Disk Space MethodJay
Older translation for this English:Metoda "Mało Miejsca Na Dysku"blk26
RebuildLowSpaceTipOnly requires 253 MB free space but will corrupt your ISO if it fails during the rebuilding process.Jay
Older translation for this English:Wymagane tylko 253 MB miejsca na dysku ale możliwe jest uszkodzenie obrazu ISO gdy wystąpi nieoczekiwany błąd podczas naprawianiablk26